หลักสูตร Robots Child

หลักสูตรสอนประดิษฐ์อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล
 • การออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์
 • เน้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิด จินตนาการ ความสามารถที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
 • เป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง โดยประสานวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทักษะคอมพิวเตอร์
 • ฝึกแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ให้เด็กทุกคน
 • มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ที่หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐบาลจัดขึ้น อาทิเช่น เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad, การแข่งขันหุ่นยนต์ FLL First Lego League, โครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สพฐ. ชิงชนะเลิศประเทศไทย, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพฐ)
แนะนำสำหรับคุณ

เราดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนบุตรหลานของเรา

เรียน เล่น สนุก ครบทุกจินตนาการ
เสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาสมอง
หลักสูตรคุณภาพ คุณภาพการสอน
ร่าเริ่ง แจ่มใส เบาสมอง

ตารางเวลาเรียน

โทรสอบถามและจองคอร์สเรียนได้ที่ ครูอ้อ
Tel : 087-0688844

ระดับการเรียน

1. Junior Course สำหรับเด็กอายุ 4-8 ปี

 • เรียนรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์ เรียนรู้ส่วนประกอบของ NXT และ EV3
 • ฝึกทักษะการประกอบหุ่นยนต์ตามแบบอย่างง่ายและตามจินตนาการ
 • พัฒนากล้ามเนื้อมือ ฝึกสมาธิ ฝึกสังเกตุ เรียนรู้จำนวนและตัวเลข การเปรียบเทียบ
 • เขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมให้หุ่นยนต์สามารถทำงานเองได้อย่างง่าย

2. Beginning Robotic สำหรับเด็กเริ่มต้นอายุ 8 ขวบขึ้นไป

 • เรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม คำสั่งควบคุมให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้เอง
 • รู้จักอุปกรณ์การสร้าง หุ่นยนต์
 • ฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างเป็นระบบเชิงตรรกะ เป็นเหตุเป็นผล

3. Intermediate Robotic class ระดับกลาง (ต่อเนื่องเสริมประสบการณ์)

 • พัฒนาการเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น
 • มีแบบฝึกหลากหลายแบบที่ท้าทายให้น้องๆ ได้ฝึก
 • ใช้กระบวนการในการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • เน้นการออกแบบและสร้างสรรค์หุ่นยนต์ด้วยตนเอง
 • วางรากฐานภาษา ซี เพื่ออนาคต
 • ส่งเสริมเข้าแข่งขันทั้งในหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น

4. Energy Robotics Science

 • ทดลองวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์แสนสนุกผ่านตัวต่อหุ่นยนต์
 • สร้างเจตคติที่ดีและสนุกกับวิทยาศาสตร์รอบตัวสำหรับเด็กช่วงวัยประถม
 • เน้นให้เด็กๆ ได้ลงมือทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองและกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำตัวต่อหุ่นยนต์อัจฉริยะ เป็นโมเดลต้นแบบขบวนการเรียนรู้พื้นฐานการทดลอง
 • การทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม, พลังลม, พลังน้ำ, พลังแสงอาทิตย์, ฯลฯ (Green Energy)

5. RobotsChild Robotic Camp or Summer course  การเข้าค่ายเฉพาะสำหรับการประกอบหุ่นยนต์

 • การออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ โดยใช้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • เขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ที่ประกอบขึ้นมา ให้เคลื่อนไหว และทำงานตามความต้องการร
 • เก็บสะสมไฟฟ้า ตัวต่อ ทดสอบ สนุกกับการทดสอบหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมา
 • เป็นการเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคม กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น